Tổng hợp slide bài giảng – Lecture notes

Thầy tổng hợp các slide bài giảng ở đây để các bạn sinh viên tiện truy cập và tài xuống.

Chú ý, số lượng và nội dung slide bài giảng sẽ được chỉnh sửa, cập nhật liên tục trong quá trình dạy và học. Các bạn sinh viên kiểm tra thường xuyên để có tài liệu mới nhất nhé!

  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 3 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ3TC
  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 2 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ2TC
  • Môn Lượng giá kinh tế tài nguyên và Môi trường (Environmental and Resource Valuation): LGKTTNMT
  • Môn Phân tích chi phí-lợi ích (Cost-benefit Analysis): CBA
  • Môn Kinh tế học biến đổi khí hậu (Economics of Climate Change): ECC, REF1, REF2
  • Môn Địa lý Kinh tế (Economic Geography): EG-AEP