Conference materials

Conferences, meetings and seminars could produce lots of food for research and their materials are worth giving another look. So I think it is nice to save them here.

IFS- SEARCA Aug2016 on Collaborative Research: Slides, Readings, related links (CCAFS climate, CCAFS climate analog, CCAFS big facts)

EEPSEA Aug2016 on Ecosystem Accounting: Slides, Exercises, Readings, related links (Environmental Accounting in practice – AUS, Phils)

NEU external seminar 07 Dec 2016: Mr Mai Trong Nhuan’s slides on COP 22 and Vietnam

iPFES Final workshop 27 Dec 2016: all materials

Tổng hợp slide bài giảng – Lecture notes

Thầy tổng hợp các slide bài giảng ở đây để các bạn sinh viên tiện truy cập và tài xuống.

Chú ý, số lượng và nội dung slide bài giảng sẽ được chỉnh sửa, cập nhật liên tục trong quá trình dạy và học. Các bạn sinh viên kiểm tra thường xuyên để có tài liệu mới nhất nhé!

  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 3 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ3TC (Updated 1/8/2016)
  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 2 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ2TC (Updated 5/1/2016)
  • Môn Lượng giá kinh tế tài nguyên và Môi trường (Environmental and Resource Valuation): LGKTTNMT (Updated 29/10/2015)
  • Môn Phân tích chi phí-lợi ích (Cost-benefit Analysis): CBA
  • Môn Kinh tế học biến đổi khí hậu (Economics of Climate Change): ECC, REF1, REF2
  • Môn Địa lý Kinh tế (Economic Geography): DLKT
  • Môn Cơ sở khoa học môi trường (Environmental Science): CSKHMT

Lectopias and open courseware on Environmental Economics

The Economics of Ecosystem and Biodiversity: Yale University (TEEB);

Environmental Policy and Economics: MIT opencourseware*;

Environmental and Resource Economics: The economics network*;

Economics: IOWA State University (economics380); Coursera*; La Trobe University (ECO1IMI-2012);

Economics of Environmental Policy: Maxwell school;

Global Warming: Coursera*;

Econometrics:  FETP* (MPP-523; MPP04; 2014);

NOTE: *including other subjects